Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.

Ferences Világi Rend

“A Szentlélek malasztjával elteltek…”

A Ferences Világi Rend lelkisége

“A Szentlélek malasztjával elteltek… egy Cannaio nevű falucskába értek… s a Szent oly hévvel beszélt, hogy a falu összes fiai és asszonyai, fellelkesedvén szavain, el akarták hagyni tűzhelyüket, hogy őt kövessék, de Szent Ferenc nem engedte, s mondá nekik: Ne hirtelenkedjétek el a dolgot, s maradjatok csak itthon. Majd én előírom, mit kell cselekednetek lelketek javáért. Ekkor határozta el, hogy mindenkinek üdvösségére megalapítja a Harmadik rendet.” (Ez ma a Ferences Világi Rend.) Fioretti, 16. fejezet

A Fioretti e szavai mutatják, milyen hatással volt Ferenc kora embereire. Bár napjainkban egy egész település egyszerre nem akar belépni rendünkbe, mégis, az egész földkerekségen a Ferences Világi Rend az egyik legelterjedtebb világi közösség.

A Ferences Világi Rend “testvérei és nővérei a Szentlélektől indíttatva saját világi állapotukban akarják megvalósítani a szeretet tökéletességét, és fogadalommal kötelezik el magukat arra, hogy az Evangélium szerint élnek…” (Regula 2.). A rend tagjai házasságban élők, családosak, vagy egyedülállók, sőt, egyházmegyés pap testvéreink is vannak. A Világi Rendnek az lehet a tagja, aki egységben él az Egyházzal. Ha házas, rendezett szentségi házassága legyen.

Hogy az Evangélium szerint éljünk, naponta olvassuk, elmélkedjük az Evangélium szavait, amelyből Jézus szól hozzánk és tanít bennünket. Igyekszünk Urunk szavait beépíteni az életünkbe, hogy ezek irányítsák tetteinket és gondolatainkat. Rendünk testvérei – nővérei hittel éljék meg minden nap azt a nagy adományt, amelyet Krisztus adott át nekünk: az Atya kinyilatkoztatását. E hitükről gyakran tegyenek tanúságot az emberek előtt, a családi életben, a munkahelyen, az emberekkel való találkozásban, sőt, az élet nehézségei, betegségek, szenvedés és az üldöztetés közepett is. “Mint bűnbánó testvérek és nővérek, gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztuséhoz alakítják, annak a gyökeres belső változásnak az útján, amelyet az evangélium megtérésnek nevez, és amelyet az emberi gyöngeség miatt naponta újra kell kezdeni”. (FVR Reg.7.) Ezért rendszeresen, gyakran szabaddá tesszük szívünket a naponta végzett lelkiismeretvizsgálattal és a rendszeres gyakorisággal végzett szentgyónások által. Fontos, hogy mindenkinek legyen állandó lelkivezetője. Célunk, hogy az állandó megtérés szellemében éljünk. A megtérés nem lehet egyszeri esemény az életünkben. Lehet egy nagy esemény, amelyet azonban a gyakori szentségekhez járulással is állandóan ébren kell tartani magunkban.

Regulánknak megfelelően részt veszünk az Egyház szentségi életében, elsősorban az Eucharisztia megünneplésében. Bekapcsolódunk az egyház hivatalos liturgikus imájába. Világi voltunk miatt általában csak a fő imaórákban, a laudesben és az esti dicséretben tudunk részt venni. Akinek persze van lehetősége, a kis hórákat is elimádkozhatja. Ezek rendjét életünk világi jellege miatt nem lehet meghatározni, előírni a különböző polgári foglalkozások, munkakörök, beosztások és munkaidő miatt. Fontos része az életünknek a munka. A kapott munkáért naponta kell imádkozni és hálát adni. A világi ferences úgy tekintse a munkát, mint Isten adományát. A munka által a teremtésben részesek leszünk. Ennek szellemében lássunk hozzá és végezzük a munkát a legnagyobb komolysággal és hozzáértéssel. A hozzáértés azt is megköveteli, hogy mindenki a maga szakmájában, a maga szakterületén képezze magát, hogy lépést tudjon tartani annak fejlődésével.

Elérhetőség:

Ferences Világi Rend – Assisi Szent Klára Testvéri Közösség

Ocsovai Józsefné miniszter

3170 Szécsény, Haynald L. u. 14.
Telefon: (06 32) 371-196