Szent Antal kilenced

Mivel a járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy a szokásos módon készüljünk Szent Antal ünnepére, a Betánia Idősotthon kápolnájának búcsújára, ezért hétről hétre keddenként közzétesszük a kilenced aktuális imádságait, hogy ki-ki egyénileg is el tudja végezni otthonában.

Fogadjátok szeretettel a mai alkalom szövegét!

Második hét

Föltekintünk a szegénység ködfelhőin át
Páduának csillagára, Szent Antal, terád
Bízva hozzád fordulunk, Bajainkban gyámolunk,
Hallgat szádra, hő imádra Jézus, jó Urunk.

 Szent Ferencnek nyomdokában vigasztalva jársz,
Nyert ügyünk van, ha te ott fent oltalmunkra állsz.
Szánd a néma szenvedőt, aggódót a harc előtt;
Szánd a bárányt, hogyha látod a tövisben őt.

Tiszta férfi, karjaidban a kis Jézus ül,
Szólj mellettünk, mert szavadra hozzánk édesül,
Ő az angyali kenyér, Lelkünk csak belőle él,
Porló testünk feltámadást csak benne remél.

Elmélkedés: Szent Antal Istenbe vetett reményéről

Szent Antal életét szemlélve láthatjuk, hogy Istenbe vetett reménye erős, és megingathatatlan volt. Mikor Afrikába érve azonnal halálos betegségbe esett, nem vesztette el reményét Istenben. Mikor ugyancsak betegen visszamenve, hajóját a tenger vihara hányta-vetette: ő nyugodt maradt, mert tudta, hogy Isten mindezt az ő javára és örök üdvére fordítja. Bármi történt is vele, ő mindig remélt Isten jóságában, hogy vele marad kegyelmével egész életén át. Hittel vallotta, hogy Isten szent és igazságos; de azért sosem kételkedett irgalmasságában. Nagy lelkesedéssel szolgált az Úrnak, és tiszta szívvel mindig reménykedett a boldog örök életben. Él-e bennünk is ez a remény az üdvösség után? Vagy nem is igen gondolunk erre? Jézus halálával és feltámadásával megnyitotta számunkra az üdvösség útját. Isten arra hív minket, hogy ezen az úton járva egykor majd vele élhessünk. Nyissuk meg szívünket a hozzánk érkező Isten előtt, és reméljük erősen, hogy Ő képes bűneinket megbocsátani, gyengeségeinket átalakítani, és a Mennyországban örök boldogságot adni.

Fohász Szent Antalhoz

Oh kedves Szent Antal! Ki sohasem kételkedtél Isten irgalmában s örök üdvösségedben. Taníts meg engem is őszintén remélni az üdvösséget. Ne engedd, kérlek, hogy a bajok, gondok, a világ és a gonosz lélek kísértései miatt gyöngüljön bennem az örök élet utáni vágyakozásom. Könyörögj érettem Istennél, oh dicső pártfogóm, hogy örök üdvösségem iránt soha kétségbe ne essem, és éleszd fel bennem mindig a reményt az örök boldogság után. Amen.

Ének

Dicső Szent Antal, Isten kedveltje,
Ki a mennyekben tündökölsz fent!
Liliom-tiszta, kinek karjába’
A kisded Jézus édesen pihent.

Te csodatevő, ki száz bajunkban
Érezteted szent segélyedet:
Szívünkből áldunk, általad várunk
Az Úr Istentől dús kegyelmet.

Dicső Szent Antal, gyöngék védelme,
Ki megtalálod, mi elveszett!
Szívünknek oda a tisztasága,
S így Urunkhoz jutni nem lehet.

Elvesztettük az utat a mennybe:
Ha nem segítesz, mi lesz velünk?
Esengve kérünk, hogy jöjj mivélünk,
S mutasd a biztos utat nekünk!

Imádság közösen

Alázatos szívvel fordulok hozzád,
szomorodottak vigasztalója, szent Antal!
Kérlek téged, tekints kéréseimre
és életem azon nehéz helyzeteire,
amelyekben most pártfogásodat kérem.
Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik.
Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, ó, Szent Antal,
aki az Ő hű szolgája vagy!
Erős pártfogóm, arra kérlek,
eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát,
hogy a kegyelmet, amit Isten számomra előkészített,
minél könnyebben befogadhassam.
Mint Isten kedves barátja, kérlek,
vidd elé az én kéréseimet.
Nyerj meghallgatást ügyemben,
hogy a gondviselő Istent itt e földön s az örökkévalóságban
dicsérhessem és magasztalhassam. Ámen.

(rövid csend)

Mi Atyánk…

Üdvözlégy…

Dicsőség…

Záró könyörgés

Hatalmas csodatévő Szent Antal, hozzád menekülünk szükségeinkben.
Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid szeretetének tűzétől,
hogy méltó voltál a szegénységben született kis Jézust karjaidon hordozni.
Azért fordulunk Hozzád teljes bizalommal, és kérünk,
légy közbenjárónk az édes Üdvözítőnél, hogy könyörüljön rajtunk mostani szükségünkben. Nyerd meg hát számunkra azt a kegyelmet, amelyért alázattal esedezünk hozzád.

Páduai Szent Antal, Jézus barátja, könyörögj érettünk!